Poslovni njemački jezik/njemački jezik za specifične oblastiPoslovni njemački jezik 
 

Ovo je program za poslovne ljude koji koriste njemački jezik u svakodnevnom radu.

Cilj programa je razvijanje vještine komunciranja u međunarodnom okruženju. Lekcije su osmišljene tako da se razvija vokabular, vještine govora, čitanja i pisanja za poslovne svrhe, putovanja i društvene situacije. Izaberite intenzivni ili poluintenzivni kurs da razvijete jezičke vještine neophodne za uključivanje u poslovni svijet!
 
Za preduzeća, banke i institucije organizujemo kurseve njemačkog jezika, te obuku za razvoj poslovnih vještina kroz učenje jezika. U ponudi su:
  • Kursevi opšteg i specijalizovanog programa u preduzeću
  • Obuka za razvoj poslovnih vještina
  • Individualna nastava za one koji žele da nauče njemački jezik po programu i dinamici koja je prilagođena klijentu
 
Poslovna komunikacija podrazumijeva usvajanje vještina koje su potrebne za svakodnevno komuniciranje na poslu. Teme koje se obrađuju su: predstavljanje sebe, odnosno firme, proizvoda ili projekta, vještine vođenja pregovora, primjeri iz prakse vezani za temu koja je obrađena. 
 
Osnovni cilj naših programa je razviti vještinu komuniciranja i osposobiti polaznike da primjereno i argumentovano iznose mišljenja i stavove na stranom jeziku.
 
Broj polaznika u grupi za ove programe je do 12, što obezbjeđuje priliku svakom pojedincu da govori i koristi stečena znanja na času. 
 
Nastava se izvodi na stranom jeziku od samog početka, razvijaju se sve jezičke vještine, a gramatičke strukture se usvajaju u kontekstu.