Kursevi za djecu od 11 do 14 godinaNjemački jezik: Planet i Planet Plus

 

Cilj kursa

 

Cilj kursa je da djeca dalje stiču znanja, vještine i zauzimaju stavove u sva tri obrazovna domena: kognitivnom, psihomotornom i afektivnom. U ovom periodu djeca koriste kombinovane vještine, analiziraju, procjenjuju, vrednuju i organizuju vlastiti sistem vrijednosti kroz učenje jezika.
 

  • Ovaj cilj se ostvaruje kroz:
  • stvaranje pozitivne atmosfere na časovima;
  • odabir aktivnosti koje učenike motivišu na saradnju;
  • rad u paru i grupi;
  • samoevaluaciju i evaluaciju postignutih rezultata;
  • razvijanje samostalnosti u učenju i radu, kao i odgovornosti za vlastito učenje i odlučivanje; 
  • korištenje multimedije i Interneta na časovima. 

 

Nastava se organizuje u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, odnosno u smjenama, dva ili tri puta sedmično i traje dva semestra, odnosno čitavu školsku godinu.

Više informacija na: https://www.hueber.de/seite/pg_info_plp