Kursevi za djecu od 11 do 14 godinaProgram: Interactive

Cilj kursa je da djeca dalje stiču znanja, vještine i zauzimaju stavove u sva tri obrazovna domena: kognitivnom, psihomotornom i afektivnom. U ovom periodu djeca koriste kombinovane vještine, analiziraju, procjenjuju, vrednuju i organizuju vlastiti sistem vrijednosti kroz učenje jezika.

Ovaj cilj se ostvaruje kroz:

  • stvaranje pozitivne atmosfere na časovima;
  • odabir aktivnosti koje učenike motivišu na saradnju;
  • rad u paru i grupi;
  • samoevaluaciju i evaluaciju postignutih rezultata;
  • vođenje portfolia;
  • razvijanje samostalnosti u učenju i radu, kao i odgovornosti za vlastito učenje i odlučivanje;
  • korištenje multimedije i Interneta na časovima.

 

Nastava se organizuje u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, odnosno u smjenama, dva puta sedmično i traje dva semestra, odnosno čitavu školsku godinu.

 

Za više informacija posjetite:

www.interactive.cambridge.org