Kursevi poslovnog engleskog jezikaCilj kursa
 

Cilj poslovnog kursa je da polaznik razvije sposobnost poslovne komunikacije na engleskom jeziku i da te vještine aktivno koristi za prezentacije, diskusije, pregovore, telefoniranje, prepisku i druge aktivnosti koje su u vezi sa poslom kojim se bavi.
 
Po završenom kursu polaznik može da polaže Cambridge BEC Preliminary, Vantage ili Higher ispit.
 
Očekivani ishodi/rezultati:
 
Po završenom kursu poslovnog engleskog jezika, kandidat će biti sposoban da (ovisno o nivou):
  • razgovara o raznim poslovnim situacijama koristeći adekvatan vokabular i jezičke konstrukcije;
  • obavlja pisanu poslovnu komunikaciju: poslovna pisma, prezentacije, izvještaje, prijedloge, ponude;
  • vodi usmenu komunikaciju u poslovnom okruženju koristeći formalni i neformalni jezik;
  • razumije jezik poslovnog svijeta na datom nivou.
 
Mi vjerujemo da je brza i efikasna poslovna komunikacija na engleskom jeziku garancija poslovnog napretka.
Zato izaberite intenzivni ili poluintenzivni kurs da razvijete jezičke vještine neophodne za uključivanje u poslovni svijet!
 
Za preduzeća, banke i institucije organizujemo kurseve engleskog jezika, te obuku za razvoj poslovnih vještina kroz učenje jezika. U ponudi su:
  • Kursevi opšteg i specijalizovanog programa u preduzeću
  • Obuka za razvoj poslovnih vještina
  • Individualna nastava za one koji žele da nauče strani jezik po programu i dinamici koja je prilagođena klijentu
 
Poslovna komunikacija podrazumijeva usvajanje vještina koje su potrebne za svakodnevno komuniciranje na poslu. Teme koje se obrađuju su: predstavljanje sebe, odnosno firme, proizvoda ili projekta, vještine vođenja pregovora, primjeri iz prakse vezani za temu koja je obrađena. 
 
Osnovni cilj naših programa je razviti vještinu komuniciranja i osposobiti polaznike da primjereno i argumentovano iznose mišljenja i stavove na stranom jeziku.
 
Broj polaznika u grupi za ove programe je do 12, što obezbjeđuje priliku svakom pojedincu da govori i koristi stečena znanja na času. 
 
Nastava se izvodi na stranom jeziku od samog početka, razvijaju se sve jezičke vještine, a gramatičke strukture se usvajaju u kontekstu.