Goethe-Zertifikat A2


Kandidat koji položi ovaj ispit sposoban/na je da razumije i koristi jezik u svakodnevnim situacijama, da se sporazumjeva u jednostavnim, rutinskim situacijama i razmjenjuje informacije o poznatim i uobičajenim temama. Takođe može da govori o svom porijeklu i obrazovanju, najbližem okruženju i stvarima koje se odnose na neposredne potrebe.


Uslov za polaganje ovog ispita je završen kurs od najmanje 120 časova po 45 minuta, a nakon završenog kursa na nivou A1.